Шановні абітурієнти!

Оголошено прийом документів для вступу в Українську академію друкарства ІV рівня акредитації

за спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність» або «Європейські інформаційні комунікації»

(спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ (на державній та комерційній основі)

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр —

«Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи»,

«Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур, документно-інформаційних систем і ресурсів»

«Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи»

Вступники подають сертифікати з предметів:

 • Історія України (профільний).
 • Українська мова і література (обов’язковий).
 • Іноземна мова, математика або географія (на вибір).

Умови вступу:
href=”https://www.uad.lviv.ua/umovy-vstupu/umovy-vstupu

Особи, які мають повну загальну середню освіту та звільнені від ЗНО, складають вступні екзамени, що проводить Українська академія друкарства.

Випускники з фаху зможуть працювати у таких установах, організаціях, службах:

 • інформаційні центри (територіальні, галузеві та окремих підприємств та установ);
 • служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії,управління справами;
 • інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики тощо);
 • відділи науково-технічної інформації, патентні відділи підприємств, організацій;
 • навчальні заклади (викладання дисциплін документознавчо-інформаційного циклу);
 • фірми та агентства інформаційно-аналітичного спрямування;
 • відділи маркетингу підприємств та організацій;
 • кадрові служби та інше.

Випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • документознавець;
 • менеджер інформації;
 • аналітик інформаційних ресурсів;
 • керівник/спеціаліст служби документаційного забезпечення управління
 • адміністратор бази даних;
 • головний адміністратор/адміністративний помічник;
 • менеджер інформаційно-консалтингової фірми;
 • референт/помічник керівника;
 • менеджер з персоналу;
 • архівіст;
 • начальник/спеціаліст інформаційного агенства, керівник/спеціаліст служби науково-технічної інформації;
 • викладач вищого навчального закладу або науковий співробітник;
 • спеціаліст з інформаційно-бібліографічного обслуговування;
 • організатор діловодства;
 • спеціаліст з рекламно-інформаційної діяльності;
 • офіс-менеджер.

Вартість навчання – 5000 гривень (за один навчальний рік).

«Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, менеджер органів державної влади та управління. Менеджер бізнес-структур, документно-інформаційних систем і ресурсів»

Вступники здають екзамени з предметів:

 • Документознавство.
 • Іноземна мова.

Профіль програми:

Магістри-професіонали у сфері інформації та інформаційної аналітики отримують магістерську підготовку із узагальненим об’єктом діяльності: документальні та інформаційні системи, керування інформаційними ресурсами органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (з метою керування інформацією, зокрема документованою, формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень, прийнятих юридичними особами, з використанням новітніх інформаційних технологій).

Ключові результати навчання:

  1. Знання з предметної області
  • нормативні, науково-методичні матеріали з документаційного забезпечення управління
  • процеси документування управлінської діяльності з веденням автоматизованих систем управління
  • організацію роботи та ведення баз даних із службовими документами в процесі управлінської діяльності
  • формування, використання та зберігання документних ресурсів (бібліотечних, архівних, музейних, інформаційних) з використанням новітніх інформаційних технологій
  • комунікаційні технології, теоретичні засади розвитку комунікаційної культури як соціокультурного феномену, моделі ділової поведінки
  • стилістичні норми службових документів, особливості лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів ділових документів, створення шаблонів документів у різних форматах
  • організацію діловодства на підприємстві, організація роботи служби документаційного забезпечення управління
  • основи роботи з комп’ютером, основне і спеціалізоване програмне забезпечення; технічні засоби обробки документів, правила експлуатації комп’ютерної техніки, друкарського та розмножувального обладнання, комунікаційного програмного забезпечення
  • порядок планування, проектування та технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб документаційного забезпечення управління, методи розробки їх оптимальних структур
  1. Уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах документаційного забезпечення управлінської діяльності
  • здатність застосовувати знання та розуміння і розв’язання якісних та кількісних завдань
  • уміння забезпечити комплекс процесів документування управлінської діяльності та організації роботи з документами відповідно до основних положень Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління
  • уміння здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації
  • навички письмової та усної презентації з використанням комп’ютерних технологій наукового та практичного матеріалу
  1. Практичні навички з предметної області
  • навички складання службових документів усіх видів
  • працювати в операційних системах, зокрема Windows, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах
  • користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, володіти комп’ютерною графікою, зокрема діловою
  • усувати дефекти, проводити профілактику в операційних системах, зокрема і Windows
  • експлуатувати комп’ютерну техніку, друкарське та розмножувальне обладнання, приймально-переговорні пристрої
  1. Загальні уміння та навички
  • здатність враховувати основні економічні закони, економічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції
  • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності
  • обчислювальні навички
  • здатність застосовувати знання на практиці
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку
  • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та двома поширеними європейськими мовами
  • навички взаємодії з іншими людьми, уміння робити в групах
  • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом

Академія забезпечує студентів:

 • сучасними комп’ютерними класами та лабораторіями;
 • стажуванням за кордоном (за фаховим спрямуванням);
 • проживання в гуртожитку;

Запропонує активне студентське дозвілля:

 • спортивні секції (шахи, плавання, аеробіка та інші.);
 • участь у студентському самоврядуванні та КВН;
 • літній відпочинок (на базах академії).

 Адреса приймальної комісії: 79008 м. Львів, вул. Підголоско 19, кім. 238, 239;

Тел. (032) 2422-383, 2422-363, 2422-380. Моб. тел. 097-92-12-904