Наукова діяльність кафедри

Результати наукової діяльності викладачів кафедри подані у кандидатських та докторських дисертаційних роботах, публікуються у періодичних виданнях УАД, інших друкованих виданнях як в Україні, так і за її межами, про свої здобутки доповідають науковці кафедри на щорічних науково- технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Українськоїакадемії друкарства (УАД).

До наукових зацікавлень професора М.С.Пасічника належать дослідження українських державницьких процесів XVII століття; доцента І.Р.Береста – історія та розвиток профспілкового руху в Галичині; доцент М.С.Якубовська досліджує наукову проблематику культурологічної підготовки студентів технічних університетів; доцент О.І.Босак вивчає участь Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини у соціальному і національному житті (1890-1914); наукові інтереси Г.М.Савчука охоплюють польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історії другої половини XIX – першої половини XX століття. Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження у галузі документознавчих наук, становлення архівознавства та документознавства в Україні, сучасної нормативно-правової бази діловодства, різновидів документів тощо.

Серед виступів на конференціях доповіді М.С.Пасічника «Правобережне козацтво після Андрусівського перемир’я 1667 року», В.О. Микитишин «Війни українських козаків з Москвою кінця XVI- початку XVII століття»; Г.М. Савчука «Історія польсько-українських відносин за матеріалами електронного ресурсу historycy.pl»; О.І.Босака «Спадщина Івана Гончара»; М.Я.Левицької «Особливості лексики молодіжної преси Львова 20-30-х роках XX столітті» та «Юрій Шевельов про західноукраїнські впливи на формування словника сучасної української літературної мови»; М.С.Якубовської «Романи-притчі Любомира Сеника у сучасному літературному процесі» та «Творча палітра новел Василя Чабана як психологічно-мистецької субстанції у формуванні духовного здоров’я суспільства»; Г.М. Савчука «Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття» на Міжнародній конференції «Українська книжкова справа у світовому контексті», присвячена 500-річчю Івана Федорова (Федоровича), М.Я Левицької «Мої думки про мову» на Науково-практичному семінарі Львівського державного університету внутрішніх справ «Професійна комунікація: мова, культура, право».

Завідувач кафедри професор М.С.Пасічник є постійним учасником щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції «Європейський Союз – Польща – Україна: суспільно-політичний, соціально-економічний та управлінський аспекти співпраці» (організатори Університет ім. Адама Міцкевича, м.Познань, Інститут європейської культури Вармінсько-Мазурський університет, м.Ольштин, Варшавська вища школа безпеки і охорони).

Кожного навчального року викладачі готують кафедральний науковий семінар за тематикою, яка є суголосною з науковим проблемам Української держави та освіти, наприклад: «Проблемні питання історії українського друкарства», «Наукова спадщина Олександра Потебні (до 175-річчя з дня народження вченого)», «Творчі здобутки Святослава Караванського на ниві українського мовознавства (до 90-річчя з дня народження)»; «Маловідомі сторінки історії НАН України: створення Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) та участь в ній учених-галичан – Створення Української Вільної Академії Наук (УВАН) та участь в ній учених-наддніпрянців».

Працівники кафедри є авторами підручників та навчальних посібників, навчальних та методичних напрацювань з кафедральних дисциплін. Серед видань кафедри:

 • Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 14/18.2/1137 від 01 липня 2003 року. – Київ: Знання, 2006.
 • Пасічник М.С. Україна в період руїни. 60-80 роки XVII століття. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2010.
 • Пасічник М.С. Новітня історія 1914-1939 років: Підручник для 10 класу / Пасічник М., Сухий О. та інші.-Київ: Генеза, 2004.
 • Левицька М.Я. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія: конспект лекцій.-Львів: Вид-во Українськоїакадемії друкарства, 2010.
 • Левицька М.Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30 роки XX століття).-Львів: УАД, 2007.
 • Левицька М.Я. Українська мова: методичний посібник та завдання і вправи для слухачів підготовчого відділення та абітурієнтів Української академії друкарства / Думанська О.І., Левицька М.Я. Старовойт М.В.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2007.
 • Якубовська М.С. У дзеркалі слова: Есеї про українську літературу.-Львів: Каменяр, 2005.
 • Якубовська М.С. Письменники Стрийщини: антологія / Якубовська М.С. упорядник. – Львів: Каменяр, 2009.
 • Берест І.Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Захілдної Волині: люди, події, факти /Берест І.Р. – Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2015.
 • Пасічник М.С. Історія України та її державності. Навчально-методичний посібник / уклад: Пасічник М.С., Серкіз І.Я., Савчук Г.М., Босак О.І., Василишин О.М.- Львів: Видавництво „Українська академія друкарства”, 2011.
 • Берест І. Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, факти / Ігор Берест ; Українська академія друкарства. — Львів, 2015. — 324 с.

  Пасічник М. С. Документознавство : навч. посібник для сту­дентів вищих навч. закладів / М. С. Пасічник, І. В. Голод, Г. З. Гірняк ; Українська академія друкарства. — Львів, 2016. — 322 с.

  Пасічник М. С. Розвиток державності та культури : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / М. С. Пасічник. — Вид. 3-тє, допов. — Львів, 2016. — 439 с.

  Голод І. В. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб­ник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / І. В. Голод, М. С. Пасічник, А. В. Кудряшова ; Українська академія друкарства. — Львів, 2017. — 296 с.

  Савчук Г. М. Патентознавство : навч. посібник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Савчук Г. М. ; Українська академія друкарства. — Львів, 2017. — 231 с.

  Берест І. Історія професійних спілок України (Східна Галичина 1817–1918 рр.) / Ігор Берест. — Львів : Ліана-И, 2017. — 768 с.

  Якубовська М. С. Культурологічне виховання сучасного студента / М. С. Якубов­ська. — LAP LAMBERT Academic Publishinq RU, 2018.– 108 s.

  Пасічник М. С. Управлінське документознавство : навч.-метод. посібник підготовки бакалаврів  спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа»/ Михайло Пасічник ; Українська академія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 248 с.

  Савчук Г. М. Музеєзнавство : навч.-метод. посіб­ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа» / Григорій Савчук ; Українська академія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 64 с.

  Савчук Г. М. Основи науко-дослідної діяльності : навч.-метод. посіб­ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа» / Григорій Савчук ; Українська академія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 225 с.

  Берест І. Р. Архівознавство : навч.-метод. посіб­ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа» / Ігор Берест ; Українська академія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 272 с.

  Олійник М. А. Кадровий менеджмент : навч.-метод. посіб­ник для студентів спец. 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа» / Микола Олійник ; Українська академія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 272 с.

  Зубко Н. Н. Бібліотекознавство : навчально-методичний посіб­ник для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо­течна та архівна справа» / Надія Зубко ; Українська ака­демія друкар­ства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. — Львів : УАД, 2019. — 196 с.

  Якубовська М. С. Культурологічна парадигма сучасності — основа формування професійної компетентності сучасного студента ВНЗ / М. С. Якубов­ська. — Львів, Ліга-прес, 2019. — 308 с.

  Berest І. Relations of the east galicia state institutions with professional unions of educators in the legal period (1868–1914) / Berest І., Berest R. // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. — Part IІ. — Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. —  668 p.